SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Akademie vzdělávání online s.r.o. 

INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

 

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Akademie vzdělávání online s.r.o.

 

 • 1. Společensky prospěšný princip
  • Naplňujeme veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech
  • Zakládací dokument jsme zveřejnili na www.justice.cz.
 • 2. Sociální princip
  • Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 31 % zaměstnanců. Důkaz naplnění jsou pracovní smlouvy.
  • Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin poskytujeme specifickou podporu, zohledňujeme specifické potřeby jednotlivých zaměstnanců a ke každému přistupujeme individuálně
  • Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou informování o chodu podniku na pravidelných poradách a podílejí se na jeho řízení.
  • Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou průběžně vzdělávání
 • 3. Ekonomický princip
  • Více než 51 % zisku je reinvestováno zpět do sociálního podniku.
  • Tržby z prodeje výrobků/služeb budou tvořit alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
  • Manažerské řízení podniku bude nezávislé na externím vlastníkovi či zřizovateli.
 • 4. Environmentální princip
  • Máme formulované zásady environmentálního šetrného podnikání a naplňujeme je v praxi.
 • 5. Místní princip
  • Ve své činnosti se orientujeme na lokální potřeby – spolupracujeme s regionálními odběrateli, nakupuje od místních dodavatelů a zaměstnáváme místní obyvatele.
  • Spolupracujeme s místními aktéry.
 • naším přístupem k flexibilním formám zaměstnávání a podnikatelským záměrem jsme získali podporu EU
  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010201
   
 • k 31.8.2020 je v sociálním podniku zaměstnáno 6 osob, z toho jsou 4 z cílové skupiny. Podíl je tedy více jak 31%. 
 • společnost nevykazuje zisk, proto nezveřejňujeme informaci o reinvestici zisku