Všeobecné obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů (dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“) přes webové rozhraní www.a-v-o.cz provozovaném Akademií vzdělávání online s.r.o., zastoupeném Alenou Skřejpkovou, IČ 06993125, DIČ CZ06993125, se sídlem Služín 82, Stařechovice, PSČ 798 41, zapsána pod spisovou značkou C105536 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen jako „Prodávající“).

 

2. Nákup online kurzu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem online kurzu nebo s užíváním internetových stránek www.a-v-o.cz souvisí.

 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než online kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že použijete tlačítko „ODESLAT“ a kliknete na něj, potvrzujete, že jste viděli VOP a souhlasíte s průběhem našeho obchodu, jaký popisují tyto VOP. Také dáváte tímto jasně najevo, že svoji objednávku myslíte vážně, a že stejně jako já a firma, kterou zastupuji, jste připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (já jako Prodávající vám dodám online kurz přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci kurzu na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za dodaný kurz dohodnutou cenu).

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro vaše rychlejší orientaci je zde obsah:

Obsah VOP
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Akademie vzdělávání online s.r.o.

Zastoupená Alenou Skřejpkovou

IČ 06993125

DIČ nejsme plátci DPH

Sídlo: Služín 82, Stařechovice, PSČ 798 41

Kontaktní telefon: +420 776 121 222

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@a-v-o.cz

 

2.KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.a-v-o.cz uzavře s Akademií vzdělávání online s.r.o., jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, kterou si koupí online kurz. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

 

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

 

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.a-v-o.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává online kurz přes webové rozhraní www.a-v-o.cz, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

 

2. POPIS ONLINE KURZU

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených online kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající není Akademie vzdělávání online s.r.o. povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 

3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZU. Pro objednání online kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném kurzu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení (nebo firmu), adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT“.

O obdržení objednávky budete informováni mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste uvedli v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany Akademie vzdělávání online s.r.o., pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že je objednávka přijata, budou vám zaslány informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

Pokud vzniknou pochybnosti, můžete být kontaktováni za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám bude zaslána.

 

IV.

Cena online kurzu a platba

1. CENA ONLINE KURZU

U jednotlivých kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich aktuální cena. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „ODESLAT“) je již konečnou cenou.

 

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u online kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak není Akademie vzdělávání online s.r.o. povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Akademie vzdělávání online s.r.o.  oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, je Akademie vzdělávání online s.r.o. povinna vám kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

 

4. ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně platebními kartami (platba se provede ihned)

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na firemní bankovní účet.

Doklad o přijaté platbě vám bude vystaven do 3 dnů po obdržení platby. U online platební metody obdržíte doklad obratem po provedení platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Online kurz není možné hradit formou splátek.

Předmět koupě, online kurz, je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.

​ V.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Přístup do online kurzu vám bude povolen po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky a přihlašovacích údajů do členské sekce.

 

2. DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou bude zaslání odkazu k registraci do online kurzu dodáno obratem po provedení platby. Přístup do kurzu bude povolen do 24 hodin od registrace do kurzu.

 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

 

4. Po dodání online kurzu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s online kurzem.

 

​ VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

1. Digitální obsah online kurzu zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. K přehrání obsahu v členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v online kurzu, byť se vám náplň online kurzu snaží předat ty nejúčinnější informace a postupy.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

 

​ VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 21 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě nás o uplatnění garance spokojenosti prosím informujte elektronicky na info@a-v-o.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 21denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 21denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na info@a-v-o.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

 

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněni vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

 

4. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že online kurz při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

 

6. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@a-v-o.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

 

 IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo

na elektronické adrese info@a-v-o.cz.

 

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

 

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

 

3. Vezměte prosím na vědomí, že je Akademie vzdělávání online s.r.o., zastoupená Alenou Skřejpkovou oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. června 2020

 ​